سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صداو سیما  
پژوهشگر / کارشناس  
1381/01/01 
1385/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
دفتر پژوهش های مسجد  
پژوهشگر 
1382/01/01 
1384/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مرکز مشاوره حوزه علمیه قم  
 
1379/01/01 
1381/01/01 
 
همکاری 
دفتر طرح و برنامه حوزه علمیه قم  
 
1380/01/01 
1381/01/01 
 
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صداو سیما 
پژوهشگر 
1381/07/02 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دفتر پژوهش های مسجد 
پژوهشگر 
1383/07/01 
1384/07/02 
علمی